فروشگاه دشتی بوک
فروشگاه دشتی بوک
فروشگاه دشتی بوک
فروشگاه دشتی بوک
برای مشاهده جزئیات روی تصویر حرکت کنید.
بیوشیمی کلینیکی خون و ادرار
( 978-9644091322 )
%10
تخفیف
35,000 تومان
31,500 تومان
نوشته : تالیف پروفسور سید علی اصغر مشتاقی
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه آازاد اسلامی
چاپ دوم
 با تجدید نظر کلی و فصول جدید
ترجمه :
سال چاپ :97
ناشر : چهر
توضیحات : 
فهرست کتاب
محلول‌ها و روشهای اندازه گیری مواد در مایعات... 2
تعریف تیتراسیون. 3
محلولهای نرمال. 4
محلولهای مولال. 5
تبدیل واحدهای غلظت به یکدیگر. 6
مسائل مربوط به رقت... 6
محلولهای بافری و نقش آنها در سیستم بیولوژیکی.. 6
روش اسپکتروفتومتری.. 8
قانون لامبرت و بیر. 8
فلیم فتومتر. 10
جذب اتمی (Atomic absorption) 12
فلوریمتر. 13
آزمایشگاه و بیمار. 15
جمعآوری نمونهها 15
نمونههای خطرناک.... 16
خطاهای نمونهگیری.. 16
تفسیر نتایج آزمایشگاهی.. 18
انجام آزمایشات... 19
دقت و صحت آزمایش Precision and Accuracy.. 19
حساسیت و اختصاصی بودن آزمایش.... 20
اطمینان کیفیت Quality Assurance. 20
مقادیر طبیعی هر آزمایش بیوشیمیایی.. 20
فاکتورهایی که بر تفسیر نتایج مؤثر است: 20
اهمیت بیولوژیکی عناصر در سلامت و بیماری.. 22
آهن.. 23
اندازهگیری پارامترهای مربوط به متابولیسم آهن.. 25
درمان کمخونی.. 26
افزایش آهن بدن. 27
هموکروماتوز. 27
خلاصهای در مورد متابولیسم آهن.. 27
انواع هموگلوبین.. 28
هموگلوبینوپاتی.. 28
سولفوهموگلوبین.. 30
کربوکسی هموگلوبین.. 30
هماتین.. 30
هاپتوگلوبین.. 31
مس.... 31
فیزیولوژی مس.... 31
یافتههای آزمایشگاهی مس.... 32
کمبود مس.... 32
مسمومیت با عنصر مس.... 33
بیماریهای مادرزادی مس.... 33
روی.. 34
فیزیولوژی روی.. 34
کمبود روی.. 35
مسمومیت روی.. 35
خلاصه در مورد مس و روی.. 36
مولیبدون. 36
سلنیم.. 36
منگنز. 38
کروم. 38
فلزات سمی.. 39
تشخیص مسمومیت فلزی.. 39
آلومینیم.. 41
آرسنیک.... 42
کادمیم.. 42
سرب... 42
مسمومیت با جیوه. 45
شیمی پاتولوژی غدد. 46
انواع هورمونها 46
اندازهگیری هورمونها 47
هورمون بایندینگ.... 47
عوامل کنترل کننده هورمونها 48
بیماریهای اندوکرینی.. 49
آزمایشات متداول جهت پیگیری بیماریهای غدد. 50
بیماریهای غدد. 51
غده هیپوفیز. 52
هورمونهای بخش جلویی.. 52
افزایش پرولاکتین Hyperprolactinemia.. 55
هورمونهای قسمت عقبی غده هیپوفیز. 55
تومورهای غده هیپوفیز. 56
کاهش فعالیت غده هیپوفیز. 57
بینظمیهای رشد و آکرومگالی.. 58
کاهش ترشح هورمون رشد. 58
آزمایش عدم کافی بودن هورمون رشد. 59
افزایش رشد Excessive Growth.. 60
آکرومگالی.. 60
تشخیص آرومگالی.. 60
در مان آکرومگالی.. 61
خلاصه اختلالات رشد و آکرومگالی.. 62
غده تیروئید. 62
وظایف هورمون تیروئید. 62
اتصال در پلاسما 63
تنظیم ترشح هورمونهای تیروئید. 63
آزمایشات غده تیروئید. 64
گواتر. 65
خلاصه پاتوفیزیولوژی غده تیروئید. 66
هیپوتیروئیدیسم یا کاهش فعالیت غده تیروئید. 66
علل هیپوتیروئیدیسم.. 67
تشخیص بیماری هیپوتیروئیدیسم.. 67
خلاصهای در مورد هیپوتیروئیدیسم.. 70
هیپرتیروئیدیسم یا افزایش فعالیت تیروئید. 70
علائم بالینی.. 70
علل پیدایش هیپرتیروئیدیسم.. 70
تشخیص بیماری هیپرتیروئیدیسم.. 71
درمان بیماری.. 72
خلاصه هیپرتیروئیدیسم.. 72
غده فوق کلیوی یا غده آدرنال. 73
کورتیزول. 73
آندروژنهای غده فوقکلیوی.. 74
بررسی محور هیپوتالاموس-هیپوفیز- غده فوق کلیوی.. 75
آلدوسترون. 75
هیپرپلازی مادرزادی غده فوقکلیوی.. 75
ارتباط بین بخش قشری و مرکزی غده فوق کلیوی.. 76
خلاصه فیزیوپاتولوژی غده فوق کلیوی.. 77
نارسائی بخش قشری غده فوق کلیوی.. 77
پارامترهای بیوشیمیایی مربوط به نارسائی بخش قشری.. 78
تشخیص بیماری.. 79
خلاصه نارسائی بخش قشری غده فوق کلیوی.. 80
افزایش فعالیت بخش قشری غده فوق کلیوی.. 80
افزایش کورتیزول. 80
تأیید تشخیص بیماری.. 81
افزایش آندروژن از بخش قشری غده فوق کلیه. 83
افزایش آلدوسترون. 83
خلاصه پرکاری بخش قشری غده فوق کلیوی.. 84
غدد جنسی.. 84
هورمونهای استروئیدی جنسی.. 84
محور هیپوتالاموس-هیپوفیز و غدد جنسی.. 85
اختلالات هورمونهای جنسی مردانه. 85
وظایف بیولوژیکی هورمونهای جنسی زنانه. 86
اختلالات هورمونهای جنسی زنان. 87
الگوی آندروژن در زنان. 88
خلاصه وظایف بیولوژیکی گنادها 88
نازائی یا sub-fertility.. 89
آزمایشات هورمونی در زنان مشکوک به نازائی.. 89
علل هورمونی ایجاد کننده نازائی.. 89
علل نازائی در مردان. 90
خلاصه نازائی.. 90
اختلالات متابولیسمی آب و الکترولیت... 92
مفهوم تعادل آب... 92
متابولیسم آب در بزرگسالان. 93
متابولیسم آب در نوزادان. 93
روشهای اندازه گیری آب و الکترولیت‌ها در بدن. 94
دهیدراتاسیون- فقر سدیم و آب... 95
از دست رفتن آب... 96
جنبههای متابولیکی ازدست رفتن آب... 97
جنبه های کلینیکی.. 98
علل فقدان آب... 98
از دست رفتن سدیم.. 99
جنبه های متابولیکی.. 100
جنبه های کلینیکی.. 101
از دست رفتن همزمان آب و سدیم.. 101
درمان همزمانی از دست رفتن آب و سدیم.. 102
افزایش آب در بدن. 103
جنبه های متابولیکی.. 103
افزایش سدیم پلاسما 103
جنبه های متابولیکی افزایش سدیم.. 104
جنبه های کلینیکی.. 105
خلاصه تغییرات آب و سدیم.. 105
متابولیسم پتاسیم.. 106
حالات غیر طبیعی پتاسیم.. 107
علل افزایش پتاسیم پلاسما و باقیماندن آن در پلاسما 107
جنبه های متابولیکی و کلینیکی.. 108
کمبود پتاسیم و عارضه هیپوکالمیا 109
جنبه های متابولیکی و کلینیکی هیپوکالمیا 111
تعادل اسید و باز و انتقال اکسیژن. 113
معادلات هندرسن و هندرسن هاسلباخ.. 115
روشهای اندازهگیری گازهای خون. 117
جمع آوری و انتقال نمونه های مورد آزمایش.... 118
اثرات درجه حرارت بر اندازه گیری اسید و باز خون. 118
وضعیت اسیدی و بازی بدن. 119
تعریف افزایش باز. 119
چگونگی تفسیر تغییرات گازهای خونی.. 120
اسیدوز والکالوز کلینیکی.. 122
مکانیسم و علل پیدایش اختلات اسید و باز. 122
اثرات اختلالات ساده مربوط به اسید و باز. 123
خلاصه‌ای درباره آنچه که گفته شده است: 125
شیمی پاتولوژی کلیه. 126
اعمال کلیه. 127
جریان خون به کلیه‌‌ها 128
تشکیل ادرار (Formation of urine) 128
تعریف فیلتراسیون غیر فعال. 131
جذب مجدد مواد در قسمت‌‌های مختلف نفرون. 132
تجمع آب Water Overload.. 136
محدودیت آب Water Restriction.. 137
تعریف مواد ادرار آور ((Osmotic Diuresis. 137
تنظیم مواد مختلف در لوله دیستال و جمعکننده نفرون‌‌ها 138
آزمایش‌‌های مربوط به فونکسیون کلیه. 139
اختلالات کلیوی.. 139
کاهش فعالیت لوله‌‌های ادراری و طبیعی بودن GFR.. 141
بیماری‌‌های کلیوی.. 142
بیماری‌‌های حاد کلیوی.. 143
اولیگوری حاد. 144
گلومرونفریت حاد Acute Glomerulonehritis. 145
ناراحتی مزمن کلیوی.. 146
سندرم‌‌هائی که نشان دهنده خرابی لوله‌‌های نفرون هستند. 147
پیلونفریت مزمن.. 148
افزایش ائره خون یا اورمیا End – stage renal failure) ) 148
همودیالیز Haemodialysis. 149
سندرم نفروتیک.... 150
پائین بودن غلظت اوره. 150
انسداد بعد از کلیوی (Post – renal obstruction) 151
دست یابی به علائم کلینیکی در بیماری‌‌های کلیوی.. 151
سندرم‌‌های لوله های ادراری (Renal  Tbular syndromes) 152
اسیدوز لوله‌‌های کلیوی.. 152
تعریف کلیرانس.... 153
دقت و اعتبار تست‌‌های کلیرانس.... 154
سنگ‌‌های ادراری.. 155
مواد سازنده سنگ‌‌های ادراری.. 155
سنگ‌‌های کلسیم.. 155
سنگ‌‌های اسیداوریک.... 157
سنگ‌‌های سیستین.. 157
سنگ‌‌های گزانتین.. 157
خلاصه‌ای درباره آنچه در مورد کلیه گفته شد. 157
آزمایشات شیمیائی ادرار. 159
جمع آوری ادرار. 159
فاسد شدن ادرار. 159
نگهداری ادرار. 160
رنگ ظاهری ادرار. 161
بوی ادرار. 162
حجم ادرار. 163
غلظت ادرار (اسمولالیته و وزن مخصوص) 163
pH ادرار. 164
پروتئین در ادرار. 165
تشخیص پروتئین ادرار. 166
جستجوی پروتئین بنس جونز در ادرار. 167
علل پروتئین اوری.. 168
قند در ادرار. 169
تشخیص قند ادرار. 169
معرف بندیکت... 170
گالاکتوزاوری.. 170
فروکتوز اوری.. 171
لاکتوز اوری.. 171
پنتوز اوری.. 172
اختلالات متابولیسمی هم (Heam) 172
هموگلوبین اوری.. 174
بیلیروبین و مشتقات آن در ادرار. 175
اوروبیلنوژن در ادرار. 176
روش ارلیخ.. 177
روش Schlessinger.. 177
پورفیریا و پورفیریتوری.. 177
دفع مواد پور فیرینی.. 178
پورفوبیلینوژن در ادرار (روش داتسون – شوارتز) 180
آزمایش کوپروپورفیرین ادرار برای یافتن مسمومیت با سرب... 180
آمینو اسید اوری.. 181
اسید هموژانتیزیک در ادرار. 183
تست کلرور فریک.... 184
تست نیترات نقره. 184
فنیل کتون اوری.. 184
اندوکسیل سولفات... 185
اسید- 5- هیدروکسی – اندول استیک.... 186
مواد ستونی در ادرار. 187
کتون اوری غیر دیابتیک.... 188
کتون اوری دیابتیک.... 188
اسیدوز لاکتیک.... 189
روش‌‌های جستجوی مواد ستونی.. 189
آزمایش لگال. 190
آزمایش کلرورفریک برای تشخیص اسید استو استیک در ادرار. 190
تشخیص اسید بتا هیدروکسی بوتیریک (آزمایش‌‌هارت) 190
ملانین در ادرار. 191
تست کلرورفریک برای تشخیص ملانین.. 191
تست نیتروپروسید برای تشخیص ملانین.. 192
میوگلوبین اوری.. 192
تفکیک بین هموگلوبین و میوگلوبین در ادرار. 192
فنیل کتون اوری.. 193
آزمایش کلرورفریک.... 193
سالیسیلات‌‌ها در ادرار. 194
ساکاروز اوری.. 195
تیروزین اوری.. 195
آزمایش نیتروز نفتول برای تشخیص تیروزین.. 196
متابولیسم کلسیم و بیماریهای استخوانی.. 197
متابولیسم کلسیم.. 197
کلسیم پلاسما 199
عوامل موثر بر تنظیم غلظت کلسیم پلاسما 199
هورمون پاراتیروئید. 199
دی هیدروکسی کوله کاسیفرول. 202
کالسیتونین و کاتاکالسین.. 203
مقادیر طبیعی غلظت کلسیم پلاسما 203
آلبومین و کلسیم پلاسما 204
رابطه هیدروژن و کلسیم پلاسما 204
کلسیم یونیزه پلاسما 205
افزایش کلسیم پلاسما 205
پرکاری غده پاراتیروئید یا هیپر پاراتیروئیدیسم.. 206
آزمایشات اولیه برای تشخیص هیپر پاراتیروئیدیسم اولیه. 207
آزمایشات اولیه برای تشخیص هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه در پلاسما 207
هیپرپاراتیروئیدیسم ثالث... 209
کاهش کلسیم خون. 210
آزمایشات شیمیائی در بیماران با کاهش کلسیم خون. 210
تتانی.. 211
هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه. 212
هیپوپاراتیروئیدیسم.. 212
بیماریهای متابولیکی استخوان. 212
هیپرپاراتیروئیدیسم.. 213
استئوپروز. 213
ریکتز و استئومالاسیا 213
سندرم فانکونی.. 214
اختلال در فونکسیون کلیوی.. 215
استئودیستروفی اورمیک.... 215
اختلال در لوله های کلیوی.. 216
بیماری پاژت... 217
متابولیسم منیزیم.. 217
کمبود منیزیم.. 217
منیزیم پلاسما 218
تستهای آزمایشگاهی برای تشخیص منیزیم.. 218
افزایش منیزیم.. 219
شیمی پاتولوژی کبد. 220
متابولیسم کربوهیدرات‌‌ها 221
متابولیسم لیپید‌‌ها 221
متابولیسم پروتئین.. 221
سیستم انتقال توسط سلول‌‌های کبدی.. 222
گردش مواد در داخل کبد. 222
عمل غیر سمی نمودن و کنژوگه کردن مواد در کبد. 223
تشخیص بیماری‌‌های کبدی.. 223
دفع بیلیروبین.. 224
انتقال بیلیروبین در پلاسما 224
انتقال از سلول‌‌های کبدی.. 224
اتصال بیلیروبین.. 225
متابولیسم بیلیروبین در روده. 225
اندازه‌‌گیری بیلیروبین پلاسما 226
متابولیسم غیر طبیعی بیلیروبین.. 226
افزایش ارثی بیلیروبین پلاسما 228
سندرم کریگلر - نجار. 229
سندرم‌‌های دوبین جانسون و روتور. 229
آزمایشات مربوط به فونکسیون کبد. 229
بروموسولفوفتالین و آزمایشات مربوطه. 230
رابطه پروتئین‌‌های پلاسما و بیماری‌‌های کبدی.. 230
آلبومین.. 230
فاکتور‌‌های انعقادی.. 231
تغییرات پروتئین‌‌های دیگر در بیماری‌‌های کبدی.. 231
الکتروفورز پروتئین‌‌ها سرم در بیماری‌‌های کبدی.. 232
ایمنوگلوبولین‌‌ها 232
تغییرات آنزیم‌‌های پلاسما در بیماری‌‌های کبدی.. 232
بیماری کبدی مربوط به انسداد مجاری صفراوی کبدی.. 233
کاربرد تست ‌‌های دیگر آزمایشگاهی جهت تشخیص بیماری‌‌های کبدی.. 233
اختلال در متا بولیسم اسید‌‌های آمینه. 233
اختلال در متابولیسم لیپید‌‌ها و کربوهیدرات‌‌ها 234
تست‌‌های سرولوژیکی.. 234
آنتی بادی ضد میتوکندری.. 235
تشخیص بیماران کبدی.. 235
هپاتیت حاد. 236
کولستاز. 236
سیروز کبدی.. 239
مس در بیماری‌‌های کبدی.. 239
بیماری ویلسون (دژنره شدن سیستم هپاتورتیکولار) 239
آسیت‌‌ها: جمع شدن مایعات... 240
سنگ‌‌های صفراوی.. 241
پروتئین های پلاسما 242
وظایف بیولوژیکی پروتئینهای پلاسما 243
روشهای جستجوی پروتئینها 243
الکتروفورز پروتئینهای سرم. 244
روشهای ایمنولوژیکی.. 245
تغییرات پروتئینهای پلاسما در بیماری.. 246
آلبومین.. 246
فونکسیون آلبومین از لحاظ انتقال مواد. 247
تعریف بیس آلبومین نمیا 248
پیش آلبومین.. 248
ترانسفرین.. 248
سرولوپلاسمین.. 249
آلفا یک-آنتی تریپسین.. 250
آلفا – دوما کروگلوبولین.. 250
آلفا – یک – فیتوپروتئین.. 251
آنتی ژن کارسینو امبریونیک.... 251
فیبرینوژن. 252
کریوفیبرینوژن. 252
پلاسمینوژن و پلاسمین.. 253
پروتئین‌‌های دیگر پلاسما 253
پروتئین‌‌های واکنش دهنده فاز حاد. 253
ایمنوگلوبولین‌‌ها 254
ایمنوگلوبولین‌‌ها در بچه‌‌ها 257
اختلالات مربوط به ایمنوگلوبولین‌‌ها 258
کمبود ارثی ایمنوگلوبولین.. 258
کمبود اکتسابی سنتز ایمنوگلوبولین.. 258
افزایش ایمنوگلوبولین پلاسما 259
پاراپروتئینمیا 260
کریوگلوبولین‌‌ها 260
جستجوی پروتئین‌‌های غیر طبیعی در پلاسما 261
جستجوی پاراپروتئینمیا 261
رابطه پارامترهای پلاسما و بیماری‌‌های کلیوی و کلیوی.. 262
تغییرات پروتئین‌‌های پلاسما در سلامت و بیماری.. 263
خلاصهای از تغییرات پروتئین‌‌های پلاسما در بیماری‌‌های کلیوی و کبدی.. 263
آنزیم شناسی کلینیکی.. 265
فعالیت های آنزیمی در پلاسما 265
انتخاب آزمایشات آنزیمی و روش گزارش نتایج آنها 266
لاکتات دهیدروژناز. 268
اهمیت کلینیکی لاکتات دهیدروژناز. 269
آلکالن فسفاتاز. 271
تغییرات فیزیولوژیکی آنزیم آلکالن فسفاتاز. 271
اهمیت کلینیکی آلکالن فسفاتاز. 272
گاماگلوتامیل ترانسفراز. 272
اهمیت کلینیکی.. 273
اسید فسفاتاز. 273
اهمیت کلینیکی اسیدفسفاتاز. 274
آلفا- آمیلاز. 275
اهمیت کلینیکی.. 275
کولین استراز. 276
علل کاهش دهنده فعالیت آنزیم کولین استزاز پلاسما 276
مواد سمی فسفاتهای آلی.. 277
-نوکلئوتیداز. 277
اهمیت کلینیکی آنزیم  - نوکلئوتیداز. 278
لیپاز. 278
ترانس آمینازها 279
آسپارتیک آمینوترانسفراز. 279
اهمیت کلینیکی.. 279
کراتین کیناز. 280
اهمیت کلینیکی آنزیم کراتین کیناز. 281
تغییرات آنزیمهای پلاسما در بیماریهای مختلف... 281
آنفارکتوس میوکارد. 281
انتخاب آزمایش مورد نظر. 282
حداکثر زمان برای جمع آوری نمونه خون. 283
حساسیت و اختصاصی بودن آنزیم.. 284
تراما و جراحی.. 284
بیماری عضلانی.. 284
بیماریهای عضلانی دیگر. 285
بیماریهای ریوی.. 285
بیماری کبدی.. 286
اندازهگیری آنزیمهای روتین در بیماریهای کبدی.. 287
بیماران یرقانی.. 287
بیماران غیر یرقانی.. 287
آزمایشات آنزیمی در بیماریهای بدخیم.. 288
آنزیمهای گلبول قرمز. 289
آنزیمهای دیگر مایعات بدن. 290
ادرار. 290
مایع معده و پانکراس... 291
آنزیمهای مدفوع. 291
مایع واژن. 291
آنزیمهای بافتی.. 291
اختلالات متابولیسمی مواد ازت دار. 292
اثرات کمبود پروتئین‌‌های رژیم غذائی.. 293
هضم ، جذب و متابولیسم مواد پروتئینی.. 294
پروتئین‌‌های ذخیرهای.. 295
دفع مواد نیتروژنی.. 295
تعادل نیتروژن در بدن. 296
اثرات هورمون‌‌ها 297
تعادل مثبت نیتروژن. 297
تعادل منفی نیتروژن. 297
آزمایشات تعادل. 299
مواد ازت دار غیر پروتئینی خون و ادرار. 300
اوره. 300
بالا بودن اوره پلاسما 301
پائین بودن اوره پلاسما 302
اندازه‌‌گیری اوره. 302
اسیداوریک و اورات‌‌ها 302
افزایش غلظت اورات پلاسما 303
پائین بودن اورات پلاسما 304
اسیداوریک ادرار. 304
کراتین و کراتینین.. 305
مقدارکراتینین ادرار. 305
کراتینین اوری.. 306
اختلالات متابولیسمی مواد قندی.. 307
هضم و جذب مواد قندی.. 307
انسولین.. 309
پپتید انسولینوتروپیک.... 310
گلوکاگون. 310
هورمون رشد. 311
کورتیزول. 311
گلوکز پلاسما 311
تری گلیسرید‌‌ها و اسید‌‌های چرب آزاد. 312
اجسام کتونی.. 313
لاکتات... 313
اسیدوز لاکتیک.... 314
اندازه‌‌گیری گلوکز در خون و پلاسما 314
گلوکز خون تام و گلوکز پلاسما 315
خون سرخرگی و یا خون سیاهرگی.. 315
آیا مواد نگهدارنده برای اندازه‌‌گیری  قند خون لازم است... 316
دیابت ملیتوس... 316
بیماری قند آدیوپاتیک.... 316
بیماری دیابت متکی به انسولین (تیپ 1) 317
بیماری دیابت غیر متکی به انسولین (تیپ 2) 317
دیابت ثانویه. 318
تست تولرانس گلوکز. 318
قبل از آزمایش.... 319
در هنگام انجام دادن آزمایش.... 319
گلی کوزوری کلیوی.. 322
هموگلوبین گلی گوزیله. 322
هموگلوبین  در بیماران دیابتی.. 322
افزایش قند خون. 323
اسیدوز مواد ستونی.. 323
تشخیص و درمان کمای دیابتی.. 324
آزمایشات شیمیائی اولیه برای تشخیص بیماری کمای دیابتی.. 324
آزمایشات بیشتر برای تشخیص کمای دیابتی در خلال معالجه. 325
تغییرات متابولیکی در خلال درمان. 325
هیپوگلیسمیا 326
انسولینوما 327
هیپوگلسمیا در بچه‌‌ها 328
بیماری‌‌های متابولیکی ارثی.. 328
اختلالات متابولیسمی مواد چربی.. 330
لیپید‌‌های عمده پلاسما 330
انتقال لیپید‌‌ها 332
لیپوپروتئین‌‌های پلاسما 332
آپولیپوپروتئین‌‌ها 334
وظائف آپولیپوپروتئین‌‌ها 334
آنزیم‌‌هائی که در انتقال لیپید‌‌ها دخالت دارند. 335
متابولیسم لیپوپروتئین‌‌های پلاسما 336
متابولیسم شیلومیکرون. 336
متابولیسم VLDL و LDL.. 337
متابولیسم LDL.. 338
متابولیسم HDL.. 339
جستجوی لیپید‌‌های غیر طبیعی پلاسما 340
لیپوپروتئین‌‌های اولیه. 340
هیپوکلسترولمیای فامیلی (نوع  و  ) 340
هیپرتری گلیسریدمیای فامیلی (نوع IV و V) 341
هیپرلیپیدمیای مرکب فامیلی.. 341
هیپرلیپوپروتئینمیای باقیمانده (Ramnant  hyperlipoproteinemia) نوع III. 342
کمبود آنزیم لیپوپروتئین لیپاز ( نوع I) 342
بیماری‌‌های ارثی دیگر. 343
هیپرلیپیدمیای ثانویه. 343
افزایش کلسترول پلاسما( Hypercholestrolaemia) 343
افزایش تری گلیسرید پلاسما 343
افزایش لیپید‌‌های پلاسما و بیماری‌‌های شریانی.. 344
آنالیز لیپید‌‌های پلاسما در تشخیص بیماری‌‌های مختلف... 344
جمع آوری نمونه. 344
آزمایش‌‌های روتین.. 345
آزمایشات اختصاصی.. 346
درمان افزایش لیپید‌‌های پلاسما 347
کاهش لیپوپروتئین‌‌های پلاسما 347
بیماری تنگایر(Tangier disease) 348
آ-بتا لیپوپروتئینمیا A-betalipoproteinaemia.. 348
کاهش – بتا لیپوپروتئین پلاسما 348
هیپولیپیدمیای ثانویه. 349
سرطان. 350
اثرات موضعی تومور. 350
علائم بالینی سرطان. 351
ترشح غیرطبیعی هورمون در سرطان. 352
منابع. 354

 
افزودن به سبد خرید
اگر این کتاب را دوست دارید و دچار شک و تردید هستید.کارشناسان بخش فروش آماده راهنمایی شما‌‌ می‌باشند.
جزئیات کالا
جزئیات کالا
نحوه تحویل
نحوه تحویل
گارانتی تعویض و مرجوعی
گارانتی تعویض و مرجوعی
نوشته : تالیف پروفسور سید علی اصغر مشتاقی
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه آازاد اسلامی
چاپ دوم
 با تجدید نظر کلی و فصول جدید
ترجمه :
سال چاپ :97
ناشر : چهر
توضیحات : 
فهرست کتاب
محلول‌ها و روشهای اندازه گیری مواد در مایعات... 2
تعریف تیتراسیون. 3
محلولهای نرمال. 4
محلولهای مولال. 5
تبدیل واحدهای غلظت به یکدیگر. 6
مسائل مربوط به رقت... 6
محلولهای بافری و نقش آنها در سیستم بیولوژیکی.. 6
روش اسپکتروفتومتری.. 8
قانون لامبرت و بیر. 8
فلیم فتومتر. 10
جذب اتمی (Atomic absorption) 12
فلوریمتر. 13
آزمایشگاه و بیمار. 15
جمعآوری نمونهها 15
نمونههای خطرناک.... 16
خطاهای نمونهگیری.. 16
تفسیر نتایج آزمایشگاهی.. 18
انجام آزمایشات... 19
دقت و صحت آزمایش Precision and Accuracy.. 19
حساسیت و اختصاصی بودن آزمایش.... 20
اطمینان کیفیت Quality Assurance. 20
مقادیر طبیعی هر آزمایش بیوشیمیایی.. 20
فاکتورهایی که بر تفسیر نتایج مؤثر است: 20
اهمیت بیولوژیکی عناصر در سلامت و بیماری.. 22
آهن.. 23
اندازهگیری پارامترهای مربوط به متابولیسم آهن.. 25
درمان کمخونی.. 26
افزایش آهن بدن. 27
هموکروماتوز. 27
خلاصهای در مورد متابولیسم آهن.. 27
انواع هموگلوبین.. 28
هموگلوبینوپاتی.. 28
سولفوهموگلوبین.. 30
کربوکسی هموگلوبین.. 30
هماتین.. 30
هاپتوگلوبین.. 31
مس.... 31
فیزیولوژی مس.... 31
یافتههای آزمایشگاهی مس.... 32
کمبود مس.... 32
مسمومیت با عنصر مس.... 33
بیماریهای مادرزادی مس.... 33
روی.. 34
فیزیولوژی روی.. 34
کمبود روی.. 35
مسمومیت روی.. 35
خلاصه در مورد مس و روی.. 36
مولیبدون. 36
سلنیم.. 36
منگنز. 38
کروم. 38
فلزات سمی.. 39
تشخیص مسمومیت فلزی.. 39
آلومینیم.. 41
آرسنیک.... 42
کادمیم.. 42
سرب... 42
مسمومیت با جیوه. 45
شیمی پاتولوژی غدد. 46
انواع هورمونها 46
اندازهگیری هورمونها 47
هورمون بایندینگ.... 47
عوامل کنترل کننده هورمونها 48
بیماریهای اندوکرینی.. 49
آزمایشات متداول جهت پیگیری بیماریهای غدد. 50
بیماریهای غدد. 51
غده هیپوفیز. 52
هورمونهای بخش جلویی.. 52
افزایش پرولاکتین Hyperprolactinemia.. 55
هورمونهای قسمت عقبی غده هیپوفیز. 55
تومورهای غده هیپوفیز. 56
کاهش فعالیت غده هیپوفیز. 57
بینظمیهای رشد و آکرومگالی.. 58
کاهش ترشح هورمون رشد. 58
آزمایش عدم کافی بودن هورمون رشد. 59
افزایش رشد Excessive Growth.. 60
آکرومگالی.. 60
تشخیص آرومگالی.. 60
در مان آکرومگالی.. 61
خلاصه اختلالات رشد و آکرومگالی.. 62
غده تیروئید. 62
وظایف هورمون تیروئید. 62
اتصال در پلاسما 63
تنظیم ترشح هورمونهای تیروئید. 63
آزمایشات غده تیروئید. 64
گواتر. 65
خلاصه پاتوفیزیولوژی غده تیروئید. 66
هیپوتیروئیدیسم یا کاهش فعالیت غده تیروئید. 66
علل هیپوتیروئیدیسم.. 67
تشخیص بیماری هیپوتیروئیدیسم.. 67
خلاصهای در مورد هیپوتیروئیدیسم.. 70
هیپرتیروئیدیسم یا افزایش فعالیت تیروئید. 70
علائم بالینی.. 70
علل پیدایش هیپرتیروئیدیسم.. 70
تشخیص بیماری هیپرتیروئیدیسم.. 71
درمان بیماری.. 72
خلاصه هیپرتیروئیدیسم.. 72
غده فوق کلیوی یا غده آدرنال. 73
کورتیزول. 73
آندروژنهای غده فوقکلیوی.. 74
بررسی محور هیپوتالاموس-هیپوفیز- غده فوق کلیوی.. 75
آلدوسترون. 75
هیپرپلازی مادرزادی غده فوقکلیوی.. 75
ارتباط بین بخش قشری و مرکزی غده فوق کلیوی.. 76
خلاصه فیزیوپاتولوژی غده فوق کلیوی.. 77
نارسائی بخش قشری غده فوق کلیوی.. 77
پارامترهای بیوشیمیایی مربوط به نارسائی بخش قشری.. 78
تشخیص بیماری.. 79
خلاصه نارسائی بخش قشری غده فوق کلیوی.. 80
افزایش فعالیت بخش قشری غده فوق کلیوی.. 80
افزایش کورتیزول. 80
تأیید تشخیص بیماری.. 81
افزایش آندروژن از بخش قشری غده فوق کلیه. 83
افزایش آلدوسترون. 83
خلاصه پرکاری بخش قشری غده فوق کلیوی.. 84
غدد جنسی.. 84
هورمونهای استروئیدی جنسی.. 84
محور هیپوتالاموس-هیپوفیز و غدد جنسی.. 85
اختلالات هورمونهای جنسی مردانه. 85
وظایف بیولوژیکی هورمونهای جنسی زنانه. 86
اختلالات هورمونهای جنسی زنان. 87
الگوی آندروژن در زنان. 88
خلاصه وظایف بیولوژیکی گنادها 88
نازائی یا sub-fertility.. 89
آزمایشات هورمونی در زنان مشکوک به نازائی.. 89
علل هورمونی ایجاد کننده نازائی.. 89
علل نازائی در مردان. 90
خلاصه نازائی.. 90
اختلالات متابولیسمی آب و الکترولیت... 92
مفهوم تعادل آب... 92
متابولیسم آب در بزرگسالان. 93
متابولیسم آب در نوزادان. 93
روشهای اندازه گیری آب و الکترولیت‌ها در بدن. 94
دهیدراتاسیون- فقر سدیم و آب... 95
از دست رفتن آب... 96
جنبههای متابولیکی ازدست رفتن آب... 97
جنبه های کلینیکی.. 98
علل فقدان آب... 98
از دست رفتن سدیم.. 99
جنبه های متابولیکی.. 100
جنبه های کلینیکی.. 101
از دست رفتن همزمان آب و سدیم.. 101
درمان همزمانی از دست رفتن آب و سدیم.. 102
افزایش آب در بدن. 103
جنبه های متابولیکی.. 103
افزایش سدیم پلاسما 103
جنبه های متابولیکی افزایش سدیم.. 104
جنبه های کلینیکی.. 105
خلاصه تغییرات آب و سدیم.. 105
متابولیسم پتاسیم.. 106
حالات غیر طبیعی پتاسیم.. 107
علل افزایش پتاسیم پلاسما و باقیماندن آن در پلاسما 107
جنبه های متابولیکی و کلینیکی.. 108
کمبود پتاسیم و عارضه هیپوکالمیا 109
جنبه های متابولیکی و کلینیکی هیپوکالمیا 111
تعادل اسید و باز و انتقال اکسیژن. 113
معادلات هندرسن و هندرسن هاسلباخ.. 115
روشهای اندازهگیری گازهای خون. 117
جمع آوری و انتقال نمونه های مورد آزمایش.... 118
اثرات درجه حرارت بر اندازه گیری اسید و باز خون. 118
وضعیت اسیدی و بازی بدن. 119
تعریف افزایش باز. 119
چگونگی تفسیر تغییرات گازهای خونی.. 120
اسیدوز والکالوز کلینیکی.. 122
مکانیسم و علل پیدایش اختلات اسید و باز. 122
اثرات اختلالات ساده مربوط به اسید و باز. 123
خلاصه‌ای درباره آنچه که گفته شده است: 125
شیمی پاتولوژی کلیه. 126
اعمال کلیه. 127
جریان خون به کلیه‌‌ها 128
تشکیل ادرار (Formation of urine) 128
تعریف فیلتراسیون غیر فعال. 131
جذب مجدد مواد در قسمت‌‌های مختلف نفرون. 132
تجمع آب Water Overload.. 136
محدودیت آب Water Restriction.. 137
تعریف مواد ادرار آور ((Osmotic Diuresis. 137
تنظیم مواد مختلف در لوله دیستال و جمعکننده نفرون‌‌ها 138
آزمایش‌‌های مربوط به فونکسیون کلیه. 139
اختلالات کلیوی.. 139
کاهش فعالیت لوله‌‌های ادراری و طبیعی بودن GFR.. 141
بیماری‌‌های کلیوی.. 142
بیماری‌‌های حاد کلیوی.. 143
اولیگوری حاد. 144
گلومرونفریت حاد Acute Glomerulonehritis. 145
ناراحتی مزمن کلیوی.. 146
سندرم‌‌هائی که نشان دهنده خرابی لوله‌‌های نفرون هستند. 147
پیلونفریت مزمن.. 148
افزایش ائره خون یا اورمیا End – stage renal failure) ) 148
همودیالیز Haemodialysis. 149
سندرم نفروتیک.... 150
پائین بودن غلظت اوره. 150
انسداد بعد از کلیوی (Post – renal obstruction) 151
دست یابی به علائم کلینیکی در بیماری‌‌های کلیوی.. 151
سندرم‌‌های لوله های ادراری (Renal  Tbular syndromes) 152
اسیدوز لوله‌‌های کلیوی.. 152
تعریف کلیرانس.... 153
دقت و اعتبار تست‌‌های کلیرانس.... 154
سنگ‌‌های ادراری.. 155
مواد سازنده سنگ‌‌های ادراری.. 155
سنگ‌‌های کلسیم.. 155
سنگ‌‌های اسیداوریک.... 157
سنگ‌‌های سیستین.. 157
سنگ‌‌های گزانتین.. 157
خلاصه‌ای درباره آنچه در مورد کلیه گفته شد. 157
آزمایشات شیمیائی ادرار. 159
جمع آوری ادرار. 159
فاسد شدن ادرار. 159
نگهداری ادرار. 160
رنگ ظاهری ادرار. 161
بوی ادرار. 162
حجم ادرار. 163
غلظت ادرار (اسمولالیته و وزن مخصوص) 163
pH ادرار. 164
پروتئین در ادرار. 165
تشخیص پروتئین ادرار. 166
جستجوی پروتئین بنس جونز در ادرار. 167
علل پروتئین اوری.. 168
قند در ادرار. 169
تشخیص قند ادرار. 169
معرف بندیکت... 170
گالاکتوزاوری.. 170
فروکتوز اوری.. 171
لاکتوز اوری.. 171
پنتوز اوری.. 172
اختلالات متابولیسمی هم (Heam) 172
هموگلوبین اوری.. 174
بیلیروبین و مشتقات آن در ادرار. 175
اوروبیلنوژن در ادرار. 176
روش ارلیخ.. 177
روش Schlessinger.. 177
پورفیریا و پورفیریتوری.. 177
دفع مواد پور فیرینی.. 178
پورفوبیلینوژن در ادرار (روش داتسون – شوارتز) 180
آزمایش کوپروپورفیرین ادرار برای یافتن مسمومیت با سرب... 180
آمینو اسید اوری.. 181
اسید هموژانتیزیک در ادرار. 183
تست کلرور فریک.... 184
تست نیترات نقره. 184
فنیل کتون اوری.. 184
اندوکسیل سولفات... 185
اسید- 5- هیدروکسی – اندول استیک.... 186
مواد ستونی در ادرار. 187
کتون اوری غیر دیابتیک.... 188
کتون اوری دیابتیک.... 188
اسیدوز لاکتیک.... 189
روش‌‌های جستجوی مواد ستونی.. 189
آزمایش لگال. 190
آزمایش کلرورفریک برای تشخیص اسید استو استیک در ادرار. 190
تشخیص اسید بتا هیدروکسی بوتیریک (آزمایش‌‌هارت) 190
ملانین در ادرار. 191
تست کلرورفریک برای تشخیص ملانین.. 191
تست نیتروپروسید برای تشخیص ملانین.. 192
میوگلوبین اوری.. 192
تفکیک بین هموگلوبین و میوگلوبین در ادرار. 192
فنیل کتون اوری.. 193
آزمایش کلرورفریک.... 193
سالیسیلات‌‌ها در ادرار. 194
ساکاروز اوری.. 195
تیروزین اوری.. 195
آزمایش نیتروز نفتول برای تشخیص تیروزین.. 196
متابولیسم کلسیم و بیماریهای استخوانی.. 197
متابولیسم کلسیم.. 197
کلسیم پلاسما 199
عوامل موثر بر تنظیم غلظت کلسیم پلاسما 199
هورمون پاراتیروئید. 199
دی هیدروکسی کوله کاسیفرول. 202
کالسیتونین و کاتاکالسین.. 203
مقادیر طبیعی غلظت کلسیم پلاسما 203
آلبومین و کلسیم پلاسما 204
رابطه هیدروژن و کلسیم پلاسما 204
کلسیم یونیزه پلاسما 205
افزایش کلسیم پلاسما 205
پرکاری غده پاراتیروئید یا هیپر پاراتیروئیدیسم.. 206
آزمایشات اولیه برای تشخیص هیپر پاراتیروئیدیسم اولیه. 207
آزمایشات اولیه برای تشخیص هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه در پلاسما 207
هیپرپاراتیروئیدیسم ثالث... 209
کاهش کلسیم خون. 210
آزمایشات شیمیائی در بیماران با کاهش کلسیم خون. 210
تتانی.. 211
هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه. 212
هیپوپاراتیروئیدیسم.. 212
بیماریهای متابولیکی استخوان. 212
هیپرپاراتیروئیدیسم.. 213
استئوپروز. 213
ریکتز و استئومالاسیا 213
سندرم فانکونی.. 214
اختلال در فونکسیون کلیوی.. 215
استئودیستروفی اورمیک.... 215
اختلال در لوله های کلیوی.. 216
بیماری پاژت... 217
متابولیسم منیزیم.. 217
کمبود منیزیم.. 217
منیزیم پلاسما 218
تستهای آزمایشگاهی برای تشخیص منیزیم.. 218
افزایش منیزیم.. 219
شیمی پاتولوژی کبد. 220
متابولیسم کربوهیدرات‌‌ها 221
متابولیسم لیپید‌‌ها 221
متابولیسم پروتئین.. 221
سیستم انتقال توسط سلول‌‌های کبدی.. 222
گردش مواد در داخل کبد. 222
عمل غیر سمی نمودن و کنژوگه کردن مواد در کبد. 223
تشخیص بیماری‌‌های کبدی.. 223
دفع بیلیروبین.. 224
انتقال بیلیروبین در پلاسما 224
انتقال از سلول‌‌های کبدی.. 224
اتصال بیلیروبین.. 225
متابولیسم بیلیروبین در روده. 225
اندازه‌‌گیری بیلیروبین پلاسما 226
متابولیسم غیر طبیعی بیلیروبین.. 226
افزایش ارثی بیلیروبین پلاسما 228
سندرم کریگلر - نجار. 229
سندرم‌‌های دوبین جانسون و روتور. 229
آزمایشات مربوط به فونکسیون کبد. 229
بروموسولفوفتالین و آزمایشات مربوطه. 230
رابطه پروتئین‌‌های پلاسما و بیماری‌‌های کبدی.. 230
آلبومین.. 230
فاکتور‌‌های انعقادی.. 231
تغییرات پروتئین‌‌های دیگر در بیماری‌‌های کبدی.. 231
الکتروفورز پروتئین‌‌ها سرم در بیماری‌‌های کبدی.. 232
ایمنوگلوبولین‌‌ها 232
تغییرات آنزیم‌‌های پلاسما در بیماری‌‌های کبدی.. 232
بیماری کبدی مربوط به انسداد مجاری صفراوی کبدی.. 233
کاربرد تست ‌‌های دیگر آزمایشگاهی جهت تشخیص بیماری‌‌های کبدی.. 233
اختلال در متا بولیسم اسید‌‌های آمینه. 233
اختلال در متابولیسم لیپید‌‌ها و کربوهیدرات‌‌ها 234
تست‌‌های سرولوژیکی.. 234
آنتی بادی ضد میتوکندری.. 235
تشخیص بیماران کبدی.. 235
هپاتیت حاد. 236
کولستاز. 236
سیروز کبدی.. 239
مس در بیماری‌‌های کبدی.. 239
بیماری ویلسون (دژنره شدن سیستم هپاتورتیکولار) 239
آسیت‌‌ها: جمع شدن مایعات... 240
سنگ‌‌های صفراوی.. 241
پروتئین های پلاسما 242
وظایف بیولوژیکی پروتئینهای پلاسما 243
روشهای جستجوی پروتئینها 243
الکتروفورز پروتئینهای سرم. 244
روشهای ایمنولوژیکی.. 245
تغییرات پروتئینهای پلاسما در بیماری.. 246
آلبومین.. 246
فونکسیون آلبومین از لحاظ انتقال مواد. 247
تعریف بیس آلبومین نمیا 248
پیش آلبومین.. 248
ترانسفرین.. 248
سرولوپلاسمین.. 249
آلفا یک-آنتی تریپسین.. 250
آلفا – دوما کروگلوبولین.. 250
آلفا – یک – فیتوپروتئین.. 251
آنتی ژن کارسینو امبریونیک.... 251
فیبرینوژن. 252
کریوفیبرینوژن. 252
پلاسمینوژن و پلاسمین.. 253
پروتئین‌‌های دیگر پلاسما 253
پروتئین‌‌های واکنش دهنده فاز حاد. 253
ایمنوگلوبولین‌‌ها 254
ایمنوگلوبولین‌‌ها در بچه‌‌ها 257
اختلالات مربوط به ایمنوگلوبولین‌‌ها 258
کمبود ارثی ایمنوگلوبولین.. 258
کمبود اکتسابی سنتز ایمنوگلوبولین.. 258
افزایش ایمنوگلوبولین پلاسما 259
پاراپروتئینمیا 260
کریوگلوبولین‌‌ها 260
جستجوی پروتئین‌‌های غیر طبیعی در پلاسما 261
جستجوی پاراپروتئینمیا 261
رابطه پارامترهای پلاسما و بیماری‌‌های کلیوی و کلیوی.. 262
تغییرات پروتئین‌‌های پلاسما در سلامت و بیماری.. 263
خلاصهای از تغییرات پروتئین‌‌های پلاسما در بیماری‌‌های کلیوی و کبدی.. 263
آنزیم شناسی کلینیکی.. 265
فعالیت های آنزیمی در پلاسما 265
انتخاب آزمایشات آنزیمی و روش گزارش نتایج آنها 266
لاکتات دهیدروژناز. 268
اهمیت کلینیکی لاکتات دهیدروژناز. 269
آلکالن فسفاتاز. 271
تغییرات فیزیولوژیکی آنزیم آلکالن فسفاتاز. 271
اهمیت کلینیکی آلکالن فسفاتاز. 272
گاماگلوتامیل ترانسفراز. 272
اهمیت کلینیکی.. 273
اسید فسفاتاز. 273
اهمیت کلینیکی اسیدفسفاتاز. 274
آلفا- آمیلاز. 275
اهمیت کلینیکی.. 275
کولین استراز. 276
علل کاهش دهنده فعالیت آنزیم کولین استزاز پلاسما 276
مواد سمی فسفاتهای آلی.. 277
-نوکلئوتیداز. 277
اهمیت کلینیکی آنزیم  - نوکلئوتیداز. 278
لیپاز. 278
ترانس آمینازها 279
آسپارتیک آمینوترانسفراز. 279
اهمیت کلینیکی.. 279
کراتین کیناز. 280
اهمیت کلینیکی آنزیم کراتین کیناز. 281
تغییرات آنزیمهای پلاسما در بیماریهای مختلف... 281
آنفارکتوس میوکارد. 281
انتخاب آزمایش مورد نظر. 282
حداکثر زمان برای جمع آوری نمونه خون. 283
حساسیت و اختصاصی بودن آنزیم.. 284
تراما و جراحی.. 284
بیماری عضلانی.. 284
بیماریهای عضلانی دیگر. 285
بیماریهای ریوی.. 285
بیماری کبدی.. 286
اندازهگیری آنزیمهای روتین در بیماریهای کبدی.. 287
بیماران یرقانی.. 287
بیماران غیر یرقانی.. 287
آزمایشات آنزیمی در بیماریهای بدخیم.. 288
آنزیمهای گلبول قرمز. 289
آنزیمهای دیگر مایعات بدن. 290
ادرار. 290
مایع معده و پانکراس... 291
آنزیمهای مدفوع. 291
مایع واژن. 291
آنزیمهای بافتی.. 291
اختلالات متابولیسمی مواد ازت دار. 292
اثرات کمبود پروتئین‌‌های رژیم غذائی.. 293
هضم ، جذب و متابولیسم مواد پروتئینی.. 294
پروتئین‌‌های ذخیرهای.. 295
دفع مواد نیتروژنی.. 295
تعادل نیتروژن در بدن. 296
اثرات هورمون‌‌ها 297
تعادل مثبت نیتروژن. 297
تعادل منفی نیتروژن. 297
آزمایشات تعادل. 299
مواد ازت دار غیر پروتئینی خون و ادرار. 300
اوره. 300
بالا بودن اوره پلاسما 301
پائین بودن اوره پلاسما 302
اندازه‌‌گیری اوره. 302
اسیداوریک و اورات‌‌ها 302
افزایش غلظت اورات پلاسما 303
پائین بودن اورات پلاسما 304
اسیداوریک ادرار. 304
کراتین و کراتینین.. 305
مقدارکراتینین ادرار. 305
کراتینین اوری.. 306
اختلالات متابولیسمی مواد قندی.. 307
هضم و جذب مواد قندی.. 307
انسولین.. 309
پپتید انسولینوتروپیک.... 310
گلوکاگون. 310
هورمون رشد. 311
کورتیزول. 311
گلوکز پلاسما 311
تری گلیسرید‌‌ها و اسید‌‌های چرب آزاد. 312
اجسام کتونی.. 313
لاکتات... 313
اسیدوز لاکتیک.... 314
اندازه‌‌گیری گلوکز در خون و پلاسما 314
گلوکز خون تام و گلوکز پلاسما 315
خون سرخرگی و یا خون سیاهرگی.. 315
آیا مواد نگهدارنده برای اندازه‌‌گیری  قند خون لازم است... 316
دیابت ملیتوس... 316
بیماری قند آدیوپاتیک.... 316
بیماری دیابت متکی به انسولین (تیپ 1) 317
بیماری دیابت غیر متکی به انسولین (تیپ 2) 317
دیابت ثانویه. 318
تست تولرانس گلوکز. 318
قبل از آزمایش.... 319
در هنگام انجام دادن آزمایش.... 319
گلی کوزوری کلیوی.. 322
هموگلوبین گلی گوزیله. 322
هموگلوبین  در بیماران دیابتی.. 322
افزایش قند خون. 323
اسیدوز مواد ستونی.. 323
تشخیص و درمان کمای دیابتی.. 324
آزمایشات شیمیائی اولیه برای تشخیص بیماری کمای دیابتی.. 324
آزمایشات بیشتر برای تشخیص کمای دیابتی در خلال معالجه. 325
تغییرات متابولیکی در خلال درمان. 325
هیپوگلیسمیا 326
انسولینوما 327
هیپوگلسمیا در بچه‌‌ها 328
بیماری‌‌های متابولیکی ارثی.. 328
اختلالات متابولیسمی مواد چربی.. 330
لیپید‌‌های عمده پلاسما 330
انتقال لیپید‌‌ها 332
لیپوپروتئین‌‌های پلاسما 332
آپولیپوپروتئین‌‌ها 334
وظائف آپولیپوپروتئین‌‌ها 334
آنزیم‌‌هائی که در انتقال لیپید‌‌ها دخالت دارند. 335
متابولیسم لیپوپروتئین‌‌های پلاسما 336
متابولیسم شیلومیکرون. 336
متابولیسم VLDL و LDL.. 337
متابولیسم LDL.. 338
متابولیسم HDL.. 339
جستجوی لیپید‌‌های غیر طبیعی پلاسما 340
لیپوپروتئین‌‌های اولیه. 340
هیپوکلسترولمیای فامیلی (نوع  و  ) 340
هیپرتری گلیسریدمیای فامیلی (نوع IV و V) 341
هیپرلیپیدمیای مرکب فامیلی.. 341
هیپرلیپوپروتئینمیای باقیمانده (Ramnant  hyperlipoproteinemia) نوع III. 342
کمبود آنزیم لیپوپروتئین لیپاز ( نوع I) 342
بیماری‌‌های ارثی دیگر. 343
هیپرلیپیدمیای ثانویه. 343
افزایش کلسترول پلاسما( Hypercholestrolaemia) 343
افزایش تری گلیسرید پلاسما 343
افزایش لیپید‌‌های پلاسما و بیماری‌‌های شریانی.. 344
آنالیز لیپید‌‌های پلاسما در تشخیص بیماری‌‌های مختلف... 344
جمع آوری نمونه. 344
آزمایش‌‌های روتین.. 345
آزمایشات اختصاصی.. 346
درمان افزایش لیپید‌‌های پلاسما 347
کاهش لیپوپروتئین‌‌های پلاسما 347
بیماری تنگایر(Tangier disease) 348
آ-بتا لیپوپروتئینمیا A-betalipoproteinaemia.. 348
کاهش – بتا لیپوپروتئین پلاسما 348
هیپولیپیدمیای ثانویه. 349
سرطان. 350
اثرات موضعی تومور. 350
علائم بالینی سرطان. 351
ترشح غیرطبیعی هورمون در سرطان. 352
منابع. 354

 
نحوه تحویل کالا
گارانتی محصولات
نظر دهید.
 
* نام :
ایمیل :
شرح نظر :
محصول :
کیفیت :
قیمت :
* کد امنیتی :
با ما بیشتر آشنا شوید
ما را دنبال کنید
شیوه های پرداخت و ارسال
کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فروشگاه دشتی بوک‌‌ می‌باشد
آقای دشتیdashtibook.irdashtibook.ir - یشسافهذخخن.هق - صصص.یشسافهذخخن.هق